Essense4you

Algemene Voorwaarden

De informatie die tijdens de gesprekken en behandelingen wordt uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk. De therapeut zal geen informatie inwinnen bij  of uitwisselen met een behandelend arts, therapeut en/of specialist zonder uw toestemming. 

De cliënt heeft zich uit eigen beweging voor de behandeling aangemeld.

De cliënt wil voor eigen rekening en aansprakelijkheid worden behandeld.

Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, onder andere aanwezig in het dossier van artsen en/of behandelaars, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Voorgeschreven medicatie mag u nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig. Het is van belang dat u uw huisarts  en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundig therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, gaarne altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Afspraken, die u niet kunt nakomen, dienen uiterlijk 24 uur voor het consult te worden afgezegd. Bij het zonder bericht wegblijven of niet bijtijds afbellen worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

De therapeut is niet in staat (ongeneeslijke) ziekten weg te nemen. Zij kan u begeleiden om te leren omgaan met uw ziekte of klachten, het lijden te verlichten en het zelf genezend vermogen te stimuleren.

Veel zorgverzekeraars hebben een regeling voor de vergoeding van de natuurgeneeskundig consulten. Daar ze per verzekeraar en polis verschillen kunt u het best zelf bij uw verzekering informeren. Essense4you is aangesloten bij de beroepsvereniging van natuurgeneeskundig therapeuten, de VNT. Dat is het criterium om consulten te vergoeden. Voor verdere afhandeling van deze vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u zelf zorg te dragen.

Wij stellen het op prijs wanneer u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling, omdat samenwerking waardevol kan zijn voor uw herstel. Wanneer u dit om enige reden niet wenselijk acht, staat dit de behandeling niet in de weg. Als u tevens bij een specialist onder behandeling bent, blijf dan tijdens de behandeling onder zijn/haar controle.

Door lidmaatschap van de VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) is Essense4you gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten.

Sinds 1 januari 2017 is Essense4you verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). De VNT heeft dit collectief geregeld via de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de VNT. Telefoon: 033 – 472 60 03, e-mail: info@vnt-nederland.nl. De VNT zal uw klacht verder in behandeling nemen en indien nodig een klachtenfunctionaris toewijzen.