Algemene Voorwaarden

De informatie die tijdens de gesprekken en behandelingen wordt uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk. De therapeut zal geen informatie inwinnen bij  of uitwisselen met een behandelend arts, therapeut en/of specialist zonder uw toestemming. 

De cliënt heeft zich uit eigen beweging voor de behandeling aangemeld en wil voor eigen rekening en aansprakelijkheid worden behandeld.

Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, onder andere aanwezig in het dossier van artsen en/of behandelaars, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Voorgeschreven medicatie mag u nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig. Het is van belang dat u uw huisarts  en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundig therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, gaarne altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Afspraken, die u niet kunt nakomen, dienen uiterlijk 24 uur voor het consult te worden afgezegd. Bij het zonder bericht wegblijven of niet bijtijds afbellen worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

De therapeut is niet in staat (ongeneeslijke) ziekten weg te nemen. Zij kan u begeleiden om te leren omgaan met uw ziekte of klachten, het lijden te verlichten en het zelf genezend vermogen te stimuleren.

Essense4you is sinds 1 januari 2022 aangesloten bij het CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten. De behandelingen bij Essense4you worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Essense4you stelt het op prijs wanneer u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling, omdat samenwerking waardevol kan zijn voor uw herstel. Wanneer u dit om enige reden niet wenselijk acht, staat dit de behandeling niet in de weg. Als u tevens bij een specialist onder behandeling bent, blijf dan tijdens de behandeling onder zijn/haar controle.

Door lidmaatschap van het CAT is Essense4you gebonden aan de GAT-beroepscode, een richtlijn voor professionele praktijkvoering.

Sinds 1 januari 2017 is Essense4you verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz). De CAT heeft dit collectief geregeld via het GAT, Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Wanneer u een opmerking of klacht heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het GAT.

Voor een uitgebreide versie van de Algemene Voorwaarden, verwijs ik u naar de link onder aan de pagina.